Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy oprzeć się na Słowie Bożym i sprawdzić, co na ten temat uczył Pan Jezus i Apostołowie.

Przyjęto powszechnie, że budynek w którym odprawiane są nabożeństwa jest Kościołem Bożym. Czy jednak to ten sam Kościół, o którym Pan Jezus powiedział swoim uczniom: „Zbuduję kościół Mój, a bramy piekielne nie przemogą go" (Mat 16,18)?

Odpowiedź znajdziemy w znaczeniu słowa „kościół”, które wywodzi się z jezyka greckiego i oznacza zebranie lub zgromadzenie nawróconych z grzechu ludzi. Są to ludzie, których Bóg wywołał ze świata i którzy zechcieli pokutować z grzechu oraz porzucić dotychczasowy grzeszny sposób życia. Mówi o tym apostoł Paweł w swoim drugim liście do Koryntian w następujących słowach:

„Dlatego wyjdźcie – powiada Pan Bóg – spośród nich i odłączcie się, mówi Pan,… a ja przyjmę was” (2Kor. 6,17)

Apostoł Piotr tak pisał o Kościele do wierzących:

„I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa”(1Ptr. 2,5)

Z kolei, apostoł Paweł napisał wprost:

„Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was?” (1Kor. 3,16)

Zgodnie z tymi fragmentami Pisma Świętego, Kościołem Chrystusa są ludzie napełnieni Duchem Bożym. Jeżeli tak, to czymże są budynki, gdzie odprawiane są nabożeństwa? Szczepan, uczeń Pański, będąc pełen Ducha Świętego tak o tym powiedział:

„Najwyższy nie mieszka w budowlach rękami uczynionych, jak mówi prorok: Niebo jest tronem moim, a ziemia podnóżkiem stóp moich; Jaki dom zbudujecie mi, mówi Pan, albo jakie jest miejsce odpocznienia mego?” (Dz. 7,48-49)

Bóg nie upodobał sobie świątyń zbudowanych ludzką ręką, jednak budynki z kamienia pełnią służebną rolę dla Kościoła, jako miejsca zgromadzeń, zwane także domami modlitwy (zob. Mt 21,13). W miejscach tych zbiera się Kościół, czyli nawróceni i napełnieni Duchem Świętym ludzie, aby w atmosferze modlitwy oddać się nauczaniu Słowa Bożego. Tak to rozumieli i tak też praktykowali apostołowie oraz pierwsi chrześcijanie.

A zatem, jak wynika ze Słowa Bożego, Bóg nie mieszka w budynkach kościelnych. Pismo Święte zdradza nam jednak, gdzie obecnie jest Pan Jezus.

 „A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga”  (Mk 16,19)

Skąd więc mamy tę pewność, że kiedy gromadzą się wierzący, czyli Kościół Boży, Jezus obecny jest pośród nich? Mówi o tym inny fragment Słowa Bożego, gdzie napisane jest:

„Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mat.18,20)

Oznacza to, że nie ma znaczenia, gdzie gromadzą się wierzący. Jeśli tylko spotykają się w imieniu Jezusa Chrystusa, miejsce to wypełnia Jego obecność. Nie bez powodu Kościół nazywany jest w Piśmie Świętym ciałem Pana Jezusa. Nic bowiem nie jest tak bliskie Jemu samemu i w nikim innym, ani też w niczym innym Jezus nie uczynił sobie mieszkania, tylko w Kościele. Kościół jest chlubą tego, który za niego oddał życie. Dlatego Bogu znacznie bardziej zależy na tym, aby nie budynek a ludzkie serca wypełniała świętość i nabożna cześć, skoro w nich upodobało mu się zamieszkać.

Menu

Spotkania kościoła


Nabożeństwo główne
Niedziela - godz: 10.00

Spotkania modlitewno-rozważeniowe
Czwartek - godz: 18.00

Ewangelia co to takiego

Kościół - budynek czy ludzie

Biblia - książka czy przełanie

Newsletter

odNowa - Zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Częstochowie, ul. Wały Dwernickiego 117/121, 42-200 Częstochowa

Strony internetowe TRUSTNET