W co wierzymy.jpg

 1. Wierzymy w Boga – Boga jedynego, wszechwiedzącego i wszechmocnego, Boga wiecznego, który istniał zawsze i zawsze będzie istnieć. Boga, którego imię jest JAHWE, czyli JESTEM.
 2. Wierzymy, że Bóg jest jeden, ale są trzy osoby, które są Bogiem: Ojciec, Syn i Duch.

 3. Wierzymy, że Bóg stworzył wszystko, co istnieje. Jako stwórca jest właścicielem całego wszechświata i ustanowił prawa w nim obowiązujące. Jest Bogiem sprawiedliwym i żąda od całego stworzenia przestrzegania tych praw.

 4. Wierzymy, że Bóg powołał do istnienia to, co nazywamy światem duchowym i to, co nazywamy materią. W obu tych obszarach stworzył istoty rozumne: aniołów i ludzi. Człowiek jest umiłowanym Bożym stworzeniem, stworzonym na podobieństwo Boga po to, by być blisko Niego i by mieć z Nim społeczność.

 5. Wierzymy, że przyczyną wszelkiego zła, jakie widzimy wokół nas i w nas samych, jest grzech, czyli nieposłuszeństwo Bogu i prawom, które ustanowił. Pierwszym buntownikiem (pierwszym grzesznikiem) był jeden z najznamienitszych aniołów, zwany szatanem i diabłem, który przekonał do buntu wielu innych aniołów, a później także ludzi. Grzech stał się przyczyną pojawienia się na świecie śmierci, chorób i wszelkich trudności, z jakimi boryka się całe stworzenie.

 6. Wierzymy, że Bóg tak umiłował ludzkość, że nie zrezygnował z pierwotnego zamierzenia, jakim jest wieczne życie ludzi w społeczności z Bogiem. Wszystko, co Bóg czyni, by zrealizować ten cel, nazywamy „Bożym planem zbawienia”.

 7. Wierzymy, że Biblia, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu jest objawieniem Bożego planu zbawienia i dla wielu objawieniem się samego Boga. Bóg wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał dawnymi czasy do ludzi, aż wreszcie, u kresu dni przemówił do nas przez Syna. Biblia jest zapisem tych objawień i słów Boga kierowanych do ludzi – zapisem wiarygodnym i niepodważalnym, jedynym kryterium oceny każdej doktryny chrześcijańskiej.

 8. Wierzymy, że zapłatą za bunt przeciw Bogu jest śmierć i nie ma innego sposobu „odpokutowania” grzechu. Ludzkie próby przypodobania się Bogu nie mogą zmienić tego Bożego prawa.

 9. Wierzymy, że Bóg w swej łaskawości dał nam doskonałą ofiarę zastępczą, byśmy nie musieli własną śmiercią zapłacić za swój grzech. Jest nią doskonały człowiek, jedyny, który nie popełnił grzechu – Jezus z Nazaretu, Chrystus. Jest on wcieleniem samego Boga-Syna, zrodzonym z kobiety. Przybity do krzyża, zapłacił swoim życiem za nasze występki; ukarany został dla naszego zbawienia, złożony w ofierze jako Boży Baranek.

 10. Wierzymy, że Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia po ukrzyżowaniu. Został wzięty do nieba, usiadł po prawicy Ojca, został obdarzony władzą nad całym stworzeniem. Nie przestając być Bogiem, z miłości do nas na zawsze już pozostanie jedynym pośrednikiem między Bogiem i ludźmi.

 11. Wierzymy, że każdy, kto przyjmuje usprawiedliwienie przez krew Chrystusa, wierzy, że Bóg wzbudził Jezusa z martwych, uznaje panowanie Syna Bożego, powierzając mu swoje życie i potwierdzając to chrztem w wodzie, staje się Bożym dzieckiem i otrzymuje dar życia wiecznego.

 12. Wierzymy w jeden święty, powszechny i apostolski kościół, który powołał Jezus Chrystus. On go buduje przez Świętego Ducha, którego dał kościołowi w dzień Zielonych Świąt, siedem tygodni po swoim zmartwychwstaniu. Kościół jest społecznością Bożych dzieci, które wszystkie są rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym po to, by rozgłaszać cnoty tego, który go powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Z tego względu odrzucamy podział kościoła na kler i laikat czyli starotestamentowy podział na kapłanów i lud.

 13. Wierzymy, że Duch Święty, który w czasach apostolskich czynił w kościele i przez kościół tak wielkie cuda opisane w Nowym Testamencie, nie zmienił się i nadal działa w wierzących i przez wierzących. Dar czynienia cudów, dary prorokowania, uzdrawiania, mówienia językami i wszystkie inne dary Ducha są nadal potrzebne kościołowi do pełnienia Bożej woli, dlatego usilnie o nie zabiegamy.

 14. Wierzymy, że głową kościoła jest Jezus Chrystus. W Jego imieniu Kościołowi przewodzi Duch Święty, który jest dostępny dla każdego wierzącego. Z tego względu odrzucamy wszelkie pośrednictwo ludzi w naszych relacjach z Panem. On sam ustanowił niektórych ludzi w kościele przewodnikami, którzy mają mieć pieczę nad Bożym ludem, ale nie są pośrednikami między nami i Bogiem.

 15. Wierzymy, że nasz Pan, Jezus Chrystus, wraz z zastępami aniołów, powróci wkrótce na Ziemię jako sędzia i król, by wymierzyć sprawiedliwość bezbożnemu światu i jego mieszkańcom. Będzie to jednocześnie dzień wybawienia dla Jego Kościoła, który zostanie pochwycony do wiecznego życia w chwale.

 16. Wierzymy, że chrześcijanie, którzy zmarli przed dniem powrotu Pana, w tym dniu zmartwychwstaną, a pozostali zostaną przemienieni, tak że wszyscy otrzymają nowe, nieśmiertelne i niezniszczalne ciała, w których spędzą wieczność z Bogiem i Jego Barankiem na nowej, doskonałej ziemi.

 17. Wierzymy, że szatan, jego aniołowie oraz cały podległy mu świat zostaną osądzeni i ukarani. Ci ludzie, którzy nie dożyją dnia sądu, zostaną zmartwychwzbudzeni, by móc stanąć przed sędziowskim tronem Boga i odpowiedzieć za swoje uczynki dokonane w ciele. Wszyscy, którzy za życia sprzeciwiali się Bogu, zostaną wrzuceni do jeziora ognistego, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom.

Menu

Spotkania kościoła


Nabożeństwo główne
Niedziela - godz: 10.00

Spotkania modlitewno-rozważeniowe
Czwartek - godz: 18.00

Ewangelia co to takiego

Kościół - budynek czy ludzie

Biblia - książka czy przełanie

Newsletter

odNowa - Zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Częstochowie, ul. Wały Dwernickiego 117/121, 42-200 Częstochowa

Strony internetowe TRUSTNET